De nya energilandskapen

En omställning på lokal nivå – i det lokala landskapet

Förnybar energi är avgörande i omställningen för att motverka klimatkrisen. Med ökad energianvändning kommer omställningen att skapa nya energilandskap för att kunna säkra vår energiförsörjning. Förändringen kommer att ske på lokal nivå och omställningen kräver yta, vilket påverkar våra landskap. Vi alla har något slags relation till landskap. Därför blir frågor om hur vi förhåller oss till vårt lokala landskap och vårt lokala energibehov centrala. Förutom att omställningen innebär att vi får tillgång till mer fossilfri energi, skapar förändringen frågor kring vad landskap är och vem som har tolkningsföreträde om vad landskap är och finns till för. Kort sagt: Vem definierar vad landskapet i din kommun finns till för – vad som ska värnas eller brukas – och hur? Vilka konsekvenser får det för din kommun?

Energiproduktionen kommer att bli mer lokal och synlig i människors vardag – och därmed beröra fler. Vad betyder det för din kommun? LABLAB samarbetar på kommunal och regional nivå med att utforska och kartlägga komplexa frågeställningar, involvera politiker, tjänstepersoner och invånare genom en gemensam och strategiskt ansträngning för att dela och skapa ny kunskap kring lokala, platsspecifika behov och möjligheter kopplat till energiomställningen. I frågor kring de nya energilandskapen arbetar vi med samhällsplanering, kommunikation och GIS.

Ett bra exempel är Orsa kommun där LABLAB under 2021 tillsammans med kommunen har skapat, genomfört och analyserat invånardialog i frågor kring platsspecifik energiomställning. Våra analyser  och strukturbilder kompletteras inte sällan genom att aktivera och leda inkluderande och öppna samtal, utbildningar och dialoger (utan ett i förväg definierat “för” eller “emot”) kan generera nya lösningar på de komplexa frågeställningar som energiomställningen medför. Vårt mål är att förankrade och skapa ägandeskap kring vitala samhällsfrågor i platsen och hos de som bor och verkar där. Detta blir både ett visionärt och konkret underlag för kommuner och regioner att planera, besluta och genomföra förändringar i energiomställningen.

Energiomställningen berör oss alla och de framtida generationer som kommer att leva med konsekvenserna av våra beslut. Och alla som bor och verkar i en kommun har en relation till landskapet. Det monumentala handlar inte bara om tekniska utmaningar och innovationer, utan i lika hög grad om perspektiv- och beteendeförändring – och hur vi ser på våra landskap och platsspecifika behov och möjligheter. Hur vi definierar det lokala landskapet – och vilka lokala konsekvenser det får?

Hur arbetar du i din kommun med frågor som rör energiomställning och landskap?


LABLAB arbetar med research, samhällsplanering, kommunikation och GIS i frågor som rör energiomställning och landskap.

Kontakta oss för en dialog om nya platsspecifika lösningar för lokal energiomställning och klimatneutralt 2045 i er kommun.

Christina Hoffmann
E-post: christina.hoffmann@lablab.se
Mobil: 0709371739

Alexander Marek
E-post: alexander.marek@lablab.se
Mobil: 0737286311