Landskapskaraktärsanalys Dalarna
och rekommendationer för hållbar utbyggnad av vindkraft


2023 - 2024Under 2023 och våren 2024 har LABLAB, Landskapslaget, Kraka kulturmiljö, Calluna och Samskapet bedrivit en landskapskaraktärsanalys. Parallellt med denna process har det också bedrivits en dialogprocess med Dalarnas samtliga kommuner för att diskutera och kartlägga det upplevda landskapet och dess ekologiska och kulturella känslighet i relation de potential som finns i landskapet för framtida utbydgnad av vindkraft och andra storskaliga samhällsinfrastruktur.
Förnybar energi är avgörande i den omställning samhället måste genomgå för att motverka klimatkrisen.  Parallellt med en kraftigt ökad energianvändning som en följd av allt fler och större elintensiva industrietableringar, så kommer denna produktion att ske allt mer på en lokal nivå. Det handlar om en rumslig utveckling av landskap där omställningens infrastruktur på olika sätt kan komma att bli synlig och därmed beröra allt fler intresseperspektiv.

Det är detta tillståndet som gör energiomställningen även till en kommunikativ angelägenhet som måste hanteras och planeras. För det är här som det ökade elbehovet, med omställningen i bakgrunden, möter landskapets egenskaper och hur den upplevs av såväl det lokala samhället och besökare. Hur de möts är därför avgörande för den framtida lokala elproduktionen eftersom det också handlar om att säkerställa en ekologiskt och socialt hållbar energiomställning. 

Den kommande rapporten till Länsstyrelsen Dalarna skall därför läsas som en vägledning för din kommun. Vårt mål är att den ska kunna erbjuda förutsättningar för att skapa en gemensam förståelse av utmaningen istället för att intressekonflikter positionerar sig mot varandra. Vägen framåt ska därför ses genom kommunikativa handlingar bestående av en fördjupad insikt av landskapets karaktärer, det upplevda landskapet och dialogen mellan olika perspektiv.


Vill du veta mer eller är intresserad av att utveckla goda förutsättningar för dialog och planering kring den lokala energiomställningen så är du välkommen att höra av dig till oss.