EMPOWERING SOCIAL, ECOLOGICAL AND SPATIAL TRANSITIONSRESEARCH
New Energy Landscapes

The challenge of linking energy transition with social, cultural and ecological values in the Baltic Sea Region.
︎︎︎2022 - 2023
︎︎︎International research

LABLAB and its partners were granted funding from the Swedish Institute for the project ”New Energy Landscapes”. The project aims to develop a cohesive trans-national and trans-disciplinary platform of know-how on how land-based renewable energy impacts landscapes, spatial planning and identity in the Baltic Sea Region.


What landscapes are for and for whom?

︎︎︎May 2023
︎︎︎Research essay
︎︎︎New Energy Landscapes
︎︎︎IBA Thüringen

As citizens we need to be engaged in a democratic dialogue that dares to activate the questions on how we progress new values with the landscapes that withhold collective identities and, simultaneously generate electricity for the European industry and households through the transition. Simply, by means of raising the questions of what landscapes are for - and for whom? This implies European citizens to be involved in and part of a critical dialogue that guides us collectively on how to deal with the climate and energy crisis, yet not to leave the rest of the world behind. As Europeans we need to navigate between learning how to “land on Earth” as well as how to “land among senses” hence, the sense of losing landscapes and progressing to new ones.


Boys will be boys? Ukrainian energy landscapes during and beyond war.


By Maryna Semenchenko.
︎︎︎April 2023.
︎︎︎Research essay
︎︎︎New Energy Landscapes

In this essay, I explore the links between energy production and landscapes, as LABLAB typically does, yet complement this discussion with the third dimension of gender roles. Investigating my home context of Ukraine before and after Russia’s full-scale invasion, I build a narrative in four chapters. Starting with a short introduction to the Ukrainian energy sector, I take a closer look at the coal-mining regions in the East, their experiences of decarbonization, and the gender dynamics established there. Further, I reflect on contributing factors that will affect the future energy landscapes of Ukraine and the potential role of women in this future.
LABLAB i samarbete med Virserums Konsthall. Vernissage 15 april 2023.BETRAKTAD – Landskap som föreställning, resurs och nostalgi. Vad är det vi ser när vi betraktar en bild som föreställer ett landskap?

Vår blick formar hur vi tolkar landskap. När vi rör oss genom landskapsbilden, upplever och förstår den, ser vi endast landskapet partiellt. Även när vi ser landskap som en verklighet använder vi oss av symbolik och föreställning för att berätta om det. Genom tiderna har människor haft behov av en relation med landskapet – liksom behovet av att forma, uppleva, spegla och beskriva det.
︎I landskapen finns det vi minns, det vi ser och det vi inte vill släppa taget om. I landskapen finns resurser vi använder, extraherar och tillgodogör oss. Där finns sådant vi gör, vi ser och sedan upphör att se. Där finns ett ekonomiskt värde vi vill bevara och samtidigt förmera.

I bilden av landskap finns lager av berättelser. Landskap är en del av vår historia och en förlängning av identiteter som ibland också står i kontrast till varandra. Bilden av landskap berör oss, skapar olika sinnesstämning och berättelser om vilka vi anser oss vara. Landskapen blir de föreställda gemenskaperna.

Utställningen Betraktad: Landskapet som föreställning, resurs och nostalgi vill skapa en dialog kring vilka frågor vi ställer oss när vi betraktar ett landskap. Vad ser vi när vi betraktar en bild som föreställer dessa platser? Är det verkligheten, vår föreställning, vårt minne eller en kombination av lager i bildens berättelse som får oss att ”se” ett landskap?
Sights and Sites of Industrial Transition

This photographic essay is a part of LABLAB’s “Countryside Unfolds” cross-disciplinary research project and explores the notion of industrial transition in the context of the Estonian countryside. ︎︎︎
Landscapes and Cables

The cable runs as far as the eye can see, to the top of Tarfala Valley, located in the very north of Sweden, near the border with Norway. Along the ground, the cable is a framing element, drawing our sight up to the mountains, the glacier and the low lying fog. ︎︎︎
PROJECTS


︎ Samhällsplanering
︎ Kommunikation

︎ Innovation
︎ Tvär-sektoriell samverkan
︎ Regional planeringLandsbygderna är centrala i omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Hållbara landsbygder är därför avgörande för kommuners och regioners mående och utveckling. Därför behöver vi tillsammans öka kunskapen och kommunicera landsbygdernas avgörande roll för samhället.

LABLAB:s metodik bygger på att skapa kunskapsplattformar genom gränsöverskridande samarbeten mellan kommun, landsting, näringsliv och forskning. Målet är att gemensamt generera kunskap och innovation som möjliggör hållbara landsbygder – med sikte på Agenda 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap, identifierar, hanterar och kommunicerar vår metod väsentliga samhällsförändringar och frågeställningar som berör landsbygderna idag och inför framtiden. Vår gränsöverskridande metod bygger på en platsspecifik och inkluderande process.

Vi kan:

Samhällsplanering
Utveckla platsspecifik analys och verktyg av rurala och urbana miljöer i relation till varandra som ingångsvärden i processen.

Kommunikation
Skapa ett gränsöverskridande samarbete för inkludering, engagemang och förståelse som löper genom hela processen.

Innovation
Planera för långsiktiga förutsättningar för innovation i kommun och landsbygd som går hand i hand med agenda 2030 och omställningen till ett koldioxidfritt samhälle 2045.

Tvär-sektoriell samverkan
Aktivera förutsättningar och projektleda tvär-sektoriell samverkan kopplat till intressefrågor som berör landsbygdsutveckling.

Landskapskaraktärsanalys Dalarna och rekommendationer för hållbar utbygnad av vindkraft

Under 2023 och våren 2024 har LABLAB, Landskapslaget, Kraka kulturmiljö, Calluna och Samskapet bedrivit en landskapskaraktärsanalys. Parallellt med denna process har det också bedrivits en dialogprocess med Dalarnas samtliga kommuner för att diskutera och kartlägga det upplevda landskapet och dess ekologiska och kulturella känslighet i relation de potential som finns i landskapet för framtida utbydgnad av vindkraft och andra storskaliga samhällsinfrastruktur.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Dalarna
2023 - 2024


Från Ö till O – utforskande rumsbilder i mellankommunal planering. Det övergripande målet med Dalastrategin 2030 är ett hållbart Dalarna…  ︎︎︎

Ungdomsperspektivet

En samhällsomställning utifrån demokratiska och medskapande värden, där unga både vill och kan delta i planeringen… ︎︎︎

Vision Orsa 2050

I Orsa gör vi det möjligt – Sveriges bästa invånardialoger. I mars 2020 fattade politikerna i Orsa kommunfullmäktige beslut om Vision Orsa 2050… ︎︎︎